Regulamin korzystania z Serwisu

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

       1.1 LightInTheBox

Witamy w Serwisie firmy LightInTheBox Limited. Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu ma postać umowy zawartej pomiędzy stroną podpisującą umowę a firmą LightInTheBoxLimited – z siedzibą mieszczącą się pod adresem Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No.141 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (zwaną dalej „LightInTheBox, „my”, „nas” lub „nasz”), regulującą korzystanie z serwisu internetowego LightInTheBox.com („Serwis internetowy” bądź „Serwis").  Ponadto, gdy użytkownik korzysta z usług LightInTheBox (np. recenzji klientów), to podlega Regulaminowi korzystania z Serwisu, zasadom, wytycznym, politykom i warunkom, w tym m.in. Polityce prywatności, Powiadomieniu o plikach cookie obowiązującym w tym Serwisie, i są one włączone do niniejszej Umowy na mocy niniejszego odwołania. Uzyskując dostęp lub korzystając ze stron internetowych w jakikolwiek sposób, w tym m.in. odwiedzając lub przeglądając Serwis  LightInTheBox.com, rejestrując konto lub dodając treści lub inne materiały do strony, użytkownik potwierdza, że dobrze rozumie, a także że przyjmuje do wiadomości i zgadza się na przestrzeganie Regulaminu korzystania z Serwisu. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z usług Serwisu tylko wtedy, gdy zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu. Przeczytaj uważnie niniejszą umowę zanim przejdziesz do wykonywania dalszych czynności.

 

Nasza działalność stale się zmienia, podobnie jak nasz Regulamin korzystania z Serwisu. W związku z tym LightInTheBox zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu w dowolnym momencie. Powinieneś często sprawdzać nasze strony internetowe, aby poznać ostatnio wprowadzone zmiany. Jeśli zmodyfikujemy istotne warunki niniejszej Umowy, taka modyfikacja zacznie obowiązywać po wysłaniu przez nas powiadomienia o nowej umowie. Takie powiadomienie zostanie dokonane według naszego wyłącznego uznania, a sposób powiadomienia może obejmować, na przykład, wiadomość e-mail, powiadomienie opublikowane w Serwisie lub Aplikacjach, lub inne uzasadnione sposoby. Jeżeli użytkownik po otrzymaniu powiadomienia o zmianach nie zaprzestanie korzystania z Usług będzie to oznaczało akceptację zmienionych warunków.

 

       1.2 POLITYKA PRYWATNOŚCI I POWIADOMIENIE O PLIKACH COOKIE

 

W dowolnym momencie użytkownik może przeczytać naszą Politykę prywatności i Informację o plikach cookie, aby uzyskać dowiedzieć się więcej w jaki sposób  firma LightInTheBoxLimited gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i chroni dane użytkowników w czasie korzystania przez nich z jej Usług. Abyśmy mogli świadczyć nasze usługi,użytkownik musi podać swój adres e-mail, adres zamieszkania i/lub inne dane kontaktowe. Polityka prywatności i Informacja o plikach cookie są przedstawione w ninieniejszym dokumencie.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu, w tym Polityki prywatności  i Informacji o plikach cookie, w dowolnym momencie, według własnego uznania. Jeśli zmodyfikujemy istotne warunki niniejszej Umowy, taka modyfikacja zacznie obowiązywać po wysłaniu przez nas powiadomienia o nowej umowie. Przedmiotowe powiadomienie zostanie dokonane według naszego wyłącznego uznania, a sposób powiadomienia może obejmować, na przykład, wiadomość e-mail, powiadomienie opublikowane w Serwisie lub Aplikacjach, lub inne sensowne sposoby.

 

 

 

Wszelkie pytania dotyczące poufności danych lub cyberbezpieczeństwa prosimy kierować na adres dataprotectionofficer@lightinthebox.com lub it_security@lightinthebox.com.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej Polityce prywatności i Informacji o plikach cookie.

 

2 KORZYSTANIE ZNASZYCH USŁUG

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada zdolność prawną do zawierania prawnie wiążących umów (na przykład posiada co najmniej 18 lat lub korzysta z naszych usług pod nadzorem rodzica lub opiekuna). Ponadto użytkownik składa obietnicę, że nie będzie używać fałszywego adresu e-mail do zarejestrowanego konta, oraz nie będzie udawać innej osoby, ani nie będzie zachowywać się z inny sposób wprowadzający w błąd firmę LightInTheBox. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy,  niniejszym LightInTheBox udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na dostęp i korzystanie z tego Serwisu poprzez wyświetlanie jego treści w przeglądarce internetowej wyłącznie w celu kupna towarów do użytku osobistego, sprzedawanych na Stronie, a nie do użytku komercyjnego lub użytku w imieniu jakiejkolwiek strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie uprzednio dozwolonych przez LightInTheBox. Każde naruszenie niniejszej Umowy spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w niniejszym paragrafie bez powiadomienia.

 

Użytkownik nie może powielać, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, wynajmować, przesyłać, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, odtwarzać, dezasemblować, dekompilować ani w inny sposób wykorzystywać ten Serwis, w całości lub w jakiejkolwiek jego części, chyba że LightInTheBox wyrazi na to wyraźną zgodę na piśmie. Zabrania się komercyjnego wykorzystywania jakichkolwiek informacji zawartych w Serwisie lub korzystania z Serwisu z pożytkiem dla innej firmy, o ile LightInTheBox nie wyraził na to wcześniej zgody. LightInTheBox zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia kont i/lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym między innymi, jeśli LightInTheBox uzna, że zachowanie klientów narusza obowiązujące prawo, warunki niniejszej umowy lub szkodzi interesom LightInTheBox.

 

Użytkownik nie może przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem tego Serwisu jakichkolwiek treści, informacji lub innych materiałów, które: (a) naruszają prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby; (b) są oszczercze, zawierają groźby, są zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne lub mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną na mocy prawa krajowego (w szczególności prawa USA i UE) lub prawa międzynarodowego; lub (c) zawierają wszelkie błędy, wirusy, robaki, tylne wejścia, konie trojańskie lub inny szkodliwy bądź inwazyjny kod lub właściwości. LightInTheBox może przydzielić użytkownikowi hasło i identyfikację konta, aby umożliwić mu dostęp i korzystanie z niektórych części tego Serwisu. Za każdym razem, gdy użytkownik użyje hasła lub identyfikatora, zostanie uznany za upoważnionego do dostępu i korzystania z Serwisu w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy, a LightInTheBox nie ma obowiązku sprawdzania autoryzacji lub realizacji takiego dostępu lub korzystania z Serwisu.

 

Bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody LightInTheBox stosowanie technik eksploracji danych, robotów lub innych podobnych narzędzi do gromadzenia i pobierania danych przez LightInTheBox, a także używanie znaków towarowych lub znaków usługowych LightInTheBox w metaznacznikach jest surowo zabronione. Użytkownik może przeglądać i wykorzystywać treści tylko na potrzeby swoich danych osobowych oraz do robienia zakupów i składania zamówień w Serwisie  i do żadnych innych celów. Jeśli użytkownik natknie się na jakąkolwiek z naszych treści hostowanych w serwisie innej firmy, powinien bez wahania skontaktować się z nami pod adresem: litbcs@lightinthebox.com. Użytkownik może również skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 021-68772231 w godzinach od 9:30 do 18:30 czasu lokalnego w Pekinie lub pocztą na adres: 11 Floor, No.1188 MinSheng Road, Pudong New District, Shanghai KAISA Financial Center, 200135 People’s Republic of China Shanghai, China.

 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelki dostęp do tego Serwisu  i korzystanie z niego przez każdego, kto używa hasła i identyfikatora pierwotnie przypisanego do niego, niezależnie od tego, czy taki dostęp i korzystanie z tego Serwisu jest rzeczywiście przez użytkownika autoryzowane, w tym między innymi wszelką komunikację i transmisje oraz wszystkie zobowiązania (w tym między innymi zobowiązania finansowe) powstałe w wyniku takiego dostępu lub użytkowania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła i identyfikatora przypisanych do niego. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić LightInTheBox o każdym nieautoryzowanym przypadku użycia hasła lub danych identyfikacyjnych lub o jakimkolwiek innym naruszeniu lub groźbie naruszenia bezpieczeństwa tego Serwisu. Niniejszy „Serwis” jest własnością Light In The Box Limited („LightInTheBox”) [Nr rejestracji 1141168] zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa Hongkongu (Specjalny Region Administracyjny ChRL), z siedzibą mieszczącą się pod adresem Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

 

3 ZASADY HANDLOWE

       3.1 CENA I ZAKUP TOWARÓW

Na stronie kasy możesz zobaczyć główną cenę, podatek VAT (w zależności od kraju lub regionu prowadzenia działalności handlowej), ubezpieczenie (jeśli dotyczy) i inne podatki (jeśli dotyczy) według obowiązującej stawki zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami krajów lub regionów do których zostały wysłane towary. Jednak w niektórych przypadkach podatek VAT (podatek od wartości dodanej), inne podatki, cła i/lub opłaty pobierane przez kraj docelowy są pokrywane przez odbiorców. Aby uzyskać więcej informacji, użytkownik powinien zapoznać się z często zadawanymi pytaniami.

 

Użytkownik powinien pamiętać, że jeśli otrzyma wiadomość SMS, MMS lub e-mail przypominającą o dodatkowych opłatach, w szczególności opłatach za odprawę celną, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z nami w celu uzyskania dalszych dowodów, aby uniknąć niepotrzebnych strat wywołanych oszustwem internetowym i zapewnić należytą ochronę bezpieczeństwa swojej własności.

 

       3.2 CENY W RÓŻNYCH WALUTACH

LightInTheBox oferuje towary również w innych walutach dla wygody użytkowników Serwisu. Oprócz drastycznych wahań kursów walutowych, ceny nie są obciążone nieprawidłowo naliczoną marżą w czasie prowadzenia normalnej działalności.

 

       3.3 BŁĘDY PISARSKIE

Każdy towar oferowany do sprzedaży na naszej stronie internetowej posiada opis  i/lub link referencyjny. Użytkownik jest odpowiedzialny za potwierdzenie opisu nabywanego towaru, na podstawie podanych informacji i/lub linku udostępnionego przed złożeniem zamówienia. Zakłada się, że użytkownik jest w pełni świadomy i całkowicie rozumie szczegółowe informacje o towarach nabywanych po złożeniu zamówienia, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy posprzedażowe wynikające z błędnej interpretacji  informacji i materiałów podanych w Serwisie o towarach.

 

Chociaż LightInTheBox stara się zapewniać dokładne informacje o produktach i cenach, mogą wystąpić błędy w cenach lub omyłki pisarskie. LightInTheBox nie może potwierdzić ceny towaru, dopóki użytkownik Serwisu nie złoży zamówienia. W przypadku, gdy towar jest wystawiony z nieprawidłową ceną lub zawiera niepoprawne informacje z powodu błędnej ceny lub informacji o towarze, LightInTheBox ma prawo do odmowy lub anulowania wszelkich zamówień złożonych na ten towar. W przypadku, gdy towar  jest niewłaściwie wyceniony, LightInTheBox może skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania wytycznych  co dalej robić lub anulować zamówienie i powiadomić użytkownika o anulacji.

 

       3.4 PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

Poniżej LightInTheBox przedstawia przykładową ofertę i jej akceptację w Serwisie. Po wybraniu wszystkich towarów, które użytkownik zamierza kupić, zostaną one dodane do koszyka użytkownika. Kolejnym krokiem będzie realizacja zamówienia i dokonanie płatności. W tym celu należy postępować zgodnie z etapami procesu robienia zakupów, wskazując lub weryfikując informacje wymagane na każdym etapie. Ponadto przez cały proces robienia zakupów, przed dokonaniem płatności, użytkownik może modyfikować szczegóły swojego zamówienia. Zarówno użytkowniky, jak i LightInTheBox są ze sobą  prawnie związani, ponieważ Zamówienie wchodzi w życie w momencie finalizacji zakupu.

 

Należy pamiętać, że mogą istnieć pewne zamówienia, których LightInTheBox nie może przyjąć i musi anulować, podobnie jak punkcie 3.3. BŁĘDY PISARSKIE LightInTheBox zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy lub anulowania zamówienia z dowolnego powodu. Niektóre sytuacje, które mogą skutkować anulowaniem zamówienia, obejmują ograniczenia ilości dostępnych do zakupu, niedokładności lub błędy w informacjach o produkcie lub cenach lub problemy zidentyfikowane przez nasz dział ds. kredytowania zakupów i zwalczania oszustw. Możemy również wymagać dodatkowej weryfikacji lub informacji przed przyjęciem jakiegokolwiek zamówienia. LightInTheBox skontaktuje się z użytkownikiem, jeśli całość lub jakakolwiek część jego  zamówienia zostanie anulowana lub jeśli do przyjęcia zamówienia wymagane są dodatkowe informacje.

 

       3.5 PŁATNOŚCI

Ponadto, jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, rejestr wszystkich złożonych przez użytkownika zamówień jest dostępny w zakładce „Moje zamówienia”. Do realizacji płatności użytkownik może używać następujących kart: Visa, Mastercard, American Express, Union Pay, Paypal i bankowości internetowej itp.

 

Aby zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego dostępu do danych karty kredytowej użytkownika zostaną one zaszyfrowane. Gdy otrzymamy zamówienie użytkownika, poprosimy o wstępną autoryzację karty płatniczej użytkownika , aby uzyskać pewność, że wysokość  salda użytkownika jest wystarczająca do sfinalizowania transakcji. Należy zauważyć, że nie zapisujemy ani nie przechowujemy żadnych informacji dotyczących transakcji finansowej. Dane dotyczące transakcji finansowych użytkownika są przechowywane przez instytucję obsługującą karty płatnicze użytkownika lub przez podmiot finansujący zakupy.

 

Na przykład, klikając „ Zapłać teraz”, użytkownik potwierdza, że karta kredytowa jest jego. Karty kredytowe podlegają weryfikacji i autoryzacji przez podmiot wydający kartę. Jeżeli podmiot nie zatwierdzi płatności, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie towaru i nie będziemy mogli zawrzeć z użytkownikiem żadnej transakcji ani umowy.

 

       3.6 ODWZOROWANIE KOLORÓW

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory towarów umieszczanych w naszym Serwisie. Jednak ponieważ rzeczywiste kolory, które zobaczy użytkownik, będą zależeć od monitora, nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze będzie dokładne.

 

       3.7 PAKOWANIE

O ile nie postanowiono inaczej, będziemy przestrzegać tylko minimalnych standardów pakowania dla wybranego sposobu transportu. Koszty wszelkich specjalnych opakowań, ich wzmocnienia oraz załadunku, o które użytkownik poprosi, pokrywa we własnym zakresie.

 

       3.8 WYSYŁKA I DOSTAWA

LightInTheBox wysyła towary z różnych magazynów w różnych krajach z zastosowaniem odpowiedniej logistyki do przewozu towarów. W przypadku zamówień składających się z więcej niż jednej pozycji możemy według własnego uznania podzielić zamówienie na kilka paczek zgodnie z dostępną pojemnością magazynową. Naszym celem jest jak najszybsza dostarczanie zamówionych towarów. Jednak czasami w okresach intensywnej wyprzedaży terminy dostaw mogą być dłuższe. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wysyłki i dostawy towarów, prosimy o kontakt z nami.

 

       3.9 TYTUŁ WŁASNOŚCI I RYZYKO STRATY

Dostawa do przewoźnika stanowi dostawę do użytkownika, a następnie ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na użytkownika. Wszelkie roszczenia użytkownika dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu lub dostawy należy kierować bezpośrednio do przewoźnika. Wszelkie roszczenia użytkownika wobec LightInTheBox z tytułu braków lub uszkodzeń towarów powstałych przed  ich dostarczeniem do przewoźnika muszą być zgłoszone w ciągu pięciu (5) dni od daty otrzymania towaru. Niezależnie od przeniesienia ryzyka utraty na użytkownika, tytuł i prawo własności do towarów sprzedanych na podstawie niniejszej Umowy pozostają w LightInTheBox do czasu uiszczenia wszystkich płatności na podstawie niniejszej Umowy, w tym płatności odroczonych udokumentowanych notami lub w inny sposób, odsetek, opłat za przewóz, przy czym użytkownik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do udoskonalenia i utrzymania takiego prawa i tytułu w LightInTheBox.

Pomimo ustalonego terminu, jeżeli niniejszy artykuł jest sprzeczny z przepisami prawa na poziomie ustawodawstwa krajowego lub stanowego, pierwszeństwo mają ustawy.

 

       3.10 ZWROT TOWARÓW

Towar można zwrócić w wyznaczonym terminie. Dokładny termin zwrotu i polityka zwrotów różnią się w zależności od kraju. Należy mieć świadomość, że towar musi być zwrócony do magazynu w Chinach. Klienci zwracający towary są odpowiedzialni za opłaty przewozowe, które są uregulowane w inny sposób przepisami prawa lub regulacjami.

Towary o nieprawidłowym rozmiarze i towary  z wadami jakościowymi mogą zostać wymienione. W przypadku wadliwych towarów, jeśli wada lub uszkodzenie zostanie potwierdzona na zwróconych towarach, kupującemu przysługuje zwrot kosztów w pełnej wysokości, łącznie z opłatami naliczonymi za dostawę i zwrot. Zwrot kosztów zostanie dokonany na konto kredytowe  użytkownika prowadzone przez LightInTheBox lub na na konto użyte do realizacji oryginalnej metody płatności.

Następujące towary nie podlegają zwrotowi ani wymienie: Prosimy zapoznać się z Polityką zwrotów towarów bezzwrotnych.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Zwrotu Towarów.

 

4 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie informacje i treści związane z towarami na stronie LightInTheBox, w tym między innymi cena, informacje szczegółowe, wymiary, waga, opisy i specyfikacje towarów, są przez nas tłumaczone na podstawie informacji uzyskanych od dostawców lub stron trzecich. Towary lub zwiazane z nimi informacje nie są własnością, nie są wytwarzane, sprzedawane ani zatwierdzane przez LightInTheBox.com. Ze względu na ograniczenia techniczne LightInTheBox nie może w pełni zagwarantować, że podane informacje są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne i wolne od błędów.

 

Gromadzenie, rozmieszczenie i gromadzenie wszystkich informacji w tym Serwisie („Kompilacja Informacji”) należą wyłącznie do LightInTheBox. Zabrania się wykorzystywania treści lub skompilowanych informacji przez LightInTheBox, które kompromiutują lub dyskredytują LightInTheBox lub w sposób, który może spowodować zamieszanie lub naruszenie obowiązujących przepisów lub regulacji. Oprogramowanie używane lub stosowane w tym Serwisie („Oprogramowanie”) jest własnością LightInTheBox i/lub dostawców Oprogramowania. Treść, Kompilacja Infnormacji i Oprogramowanie są chronione na mocy stanowych, krajowych i międzynarodowych praw autorskich. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez LightInTheBox. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie mogą być powielane lub rozpowszechniane wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody od LightInTheBox. Osoby naruszające powyższe postanowienia będą ścigane w pełnym zakresie prawa.

 

       4.1 POLITYKA DOTYCZĄCA NARUSZEŃ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

LightInTheBox szanuje własność intelektualną, w tym między innymi prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, projekty i tajemnicę handlową. Jeśli użytkownik Serwisu uważa, że dostawca sprzedaje materiały na naszej stronie internetowej , które naruszają prawa własności intelektualnej posiadaczy, może dochodzić swoich praw i/lub złożyć skargę zgodnie z poniższym pełnomocnikiem.

 

Polityką LightInTheBox jest podejmowanie odpowiednich działań w razie potrzeby w celu przestrzegania i uznawania wszystkich odpowiednich przepisów prawa stanowego, federalnego i UE, prawa międzynarodowego w związku z materiałami, które rzekomo naruszają jakikolwiek znak towarowy, prawa autorskie, projekt, patent i wszelkie inne prawa własności intelektualnej.

 

        4.1.1 SPRZEDAŻ NIEDOZWOLONYCH TOWARÓW

Jeśli jesteś właścicielem praw własności intelektualnej i uważasz, że jakiekolwiek towary i/lub usługi przeznaczone do sprzedaży lub udostępniają je, które naruszają prawa własności intelektualnej użytkownika dostarczone przez naszego dostawcę na LightInTheBox, użytkownik może przesłać w całości następujące informacje do naszego ipip@lightinthebox.com. Wymagane informacje:

 

A. Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

 

B. Opis dzieła lub materiału przypuszczalnie naruszającego prawa oraz miejsca, w którym materiał przypuszczalnie naruszający znajduje się w Serwisie (adres URL towaru bądź towarów);

 

C. Informacje takie jak adres, numer telefonu i adres e-mailu możliwiające nam skontaktowanie się z użytkownikiem, którego prawa własności intelektualnej zostały naruszone;

 

D. Oświadczenie użytkownika, że działając w dobrej wierze jest przekonany, że kwestionowane wykorzystanie materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub innego prawa własności, jego przedstawiciela lub przez prawo;

 

E. Identyfikacja praw własności intelektualnej, które użytkownika zdaniem zostały naruszone przez Serwis (np. „Prawa autorskie XYZ”, „znak towarowy ABC, Nr rejestracyjny 123456, wpisano do rejestru w dniu 1.01.04” W przypadku naruszenia praw autorskich proszę podać numer rejestracji praw autorskich lub link do platformy, na której została opublikowana po raz pierwszy, adres URL dzieła/obrazu naruszającego prawo i/lub inne informacje potwierdzające, że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do ich używania); oraz

 

F. Oświadczenie użytkownika, że powyższe informacje i powiadomienie są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub posiada upoważnienie do działania w imieniu właściciela, którego wyłączne prawo zostało rzekomo naruszone.

 

        4.1.2 NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

 

Jeśli użytkownik uważa, że jego  zastrzeżone dzieło zostało skopiowane w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, powinien przesłać następujące informacje do przedstawiciela LightInTheBox.com ds. praw autorskich, który jest wymieniony poniżej i nazwany zgodnie z Ustawą o prawie autorskim, w 17 Kodeksie Stanów Zjednoczonych, § 512(c) (2):

 

A. Pełne imię i nazwisko oraz fizyczny podpis osoby upoważnionej do wykonywania czynności w imieniu właściciela praw autorskich;

 

B. Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone;

 

C. Opis miejsca w Serwisie, gdzie znajduje się zgłaszany materiał;

 

D. Własny adres, numer telefonu i adres e-mail;

 

E. Oświadczenie użytkownika, że zakłada, że zakwestionowane wykorzystanie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;

 

F. Oświadczenie złożone przez użytkownika pod rygorem odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje zawarte w jego zawiadomieniu są dokładne, a użytkownik posiada ich kopię.

 

PRZEDSTAWICIEL DS. PRAW AUTORSKICH

 

Wyznaczone imię i nazwisko przedstawiciela:, 【Urzędnik ds. prawnych SURIGUGA 】

Adres pocztowy:  11 Floor, No.1188 MinSheng Road, Pudong New District, Shanghai KAISA Financial Center, 200135 People’s Republic of China Shanghai, China.

Kod pocztowy: 200135

Numer telefonu: 0086-(021)60319669

E-mail: ipip@lightinthebox.com 

*(Ten adres e-mail służy do zgłaszania przypadków naruszania praw własności intelektualnej. W przypadku skarg klientów prosimy o kontakt z naszym działem Obsługi Klienta)

 

5 LINKI

Zalecamy zalogowanie się lub zarejestrowanie na naszej oficjalnej stronie internetowej. Aby lepiej chronić swój uzasadniony interes, należy zwracać uwagę na wszelkie podejrzane fałszywe lub wyłudzające informacje strony internetowe, które się pod nas podszywają. Możesz zgłosić nam wszelkie podejrzane aktywności w Internecie, noszące znamiona cyberprzestępstwa, wysyłając informację na adres: lbcs@lightinthebox.com. 

Nasz Serwis i Aplikacje mogą zawierać linki do innych serwisów internetowych, które nie są naszą własnością i nie są przez nas obsługiwane. Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami serwisów lub usług stron trzecich, nie ponosimy za nie odpowiedzialności i nie popieramy ich ani nie weryfikujemy. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności, kompletności lub aktualności jakichkolwiek treści publikowanych w Serwisie przez kogokolwiek innego niż my. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się ze wszystkimi warunkami i polityką prywatności stron trzecich.

 

6 ROZWIĄZANIE UMOWY I SKUTEK ROZWIĄZANIA

Oprócz wszelkich innych prawnych lub słusznych środków prawnych, LightInTheBox może z 2-dniowym wyprzedzeniem przed złożeniem wypowiedzenia Umowy lub może cofnąć niektóre lub wszystkie prawa, korzyści lub jakiekolwiek inne udziały użytkownika przyznane na mocy niniejszej Umowy w momencie naruszenia postanowień niniejszej Umowy, Polityki Prywatności. Na żądanie usunięcia konta lub cofnięcia zgody na świadczenie podstawowych usług LightInTheBox może wypowiedzieć niniejszą Umowę, a także cofnąć wszelkie prawa, korzyści lub inne udziały  z niej wynikające bez uprzedniego powiadomienia. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy użytkownik natychmiast zaprzestanie realizować dostęp do Serwisu i korzystania z niego, a LightInTheBox, oprócz wszelkich innych prawnych lub słusznych środków prawnych, natychmiast unieważni wszystkie wydane hasła i dane identyfikacyjne konta użytkownika oraz zablokuje użytkownikowi dostęp do niniejszego Serwisu i możliwość korzystania z niego w całości lub w części. Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie ma wpływu na odpowiednie prawa i obowiązki (w tym między innymi zobowiązania płatnicze) stron, powstałe przed datą wypowiedzenia Umowy. Jednak w praktyce,  przed przystąpieniem do składania zamówienia, towary zostaną wstrzymane z powodu niepotrzebnych i skomplikowanych procedur refundacji środków finansowych i zwrotu towarów.

 

7 ZRZECZENIE SIĘ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z WYJĄTKIEM ISTOTNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY, KTÓRE DOTYCZĄ TEGO SAMEGO TOWARU W TYM SERWISIE, TOWARY OFEROWANE W RAMACH TEJ OFERTY SPRZEDAŻY ORAZ TRANSAKCJE PROWADZONE W TEN SPOSÓB SĄ SPRZEDAWANE NA ZASADZIE „W STANIE W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”. LIGHTINTHEBOX NIE WYDAJE  ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA SERWISU LUB INFORMACJI, ZAWARTOŚCI, MATERIAŁÓW LUB TOWARÓW ZAWARTYCH W TYM SERWISIE, Z WYJĄTKIEM TUTAJ PRZEWIDZIANYCH W PEŁNYM ZAKRESIE WSZYSTKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, TYTUŁU, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, DOKŁADNOŚCI DANYCH ORAZ INTEGRACJI SYSTEMU. NINIEJSZY SERWIS MOŻE ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI, BŁĘDY LUB OMYŁKI PISARSKIE. LIGHTINTHEBOX NIE GWARANTUJE, ŻE TREŚĆ BĘDZIE NIEPRZERWANA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, LIGHTINTHEBOX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ STRONY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE, PRZYKŁADOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LIGHTINTHEBOX WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY (NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY DZIAŁANIA) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI RZECZYWIŚCIE OPŁAT WPŁACANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM WSZYSTKIEGO ZWIĘKSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LIGHTINTHEBOX.

 

8 SIŁA WYŻSZA

LightInTheBox nie ponosi wobec Ciebie odpowiedzialności ani nie zostanie uznany za naruszającego umowę z powodu opóźnienia w wykonaniu lub niewykonania któregokolwiek ze zobowiązań w odniesieniu do przedmiotów, usług i/lub Witryny, jeśli opóźnienie lub awaria zostały spowodowane przez jakikolwiek czynnik poza naszą rozsądną kontrolą, w tym między innymi: pożar, działanie siły wyższej, burzę, eksplozję, trzęsienie ziemi, powódź, wypadek, pandemię lub inną klęskę żywiołową; wojna lub groźba wojny, sabotażu, powstania, zamieszek społecznych lub rekwizycji; akty, ograniczenia, przepisy, przepisy wykonawcze, zakazy lub środki wszelkiego rodzaju ze strony jakichkolwiek władz rządowych, parlamentarnych lub lokalnych; przepisy lub embarga importowe lub eksportowe; strajki, lock outy, blokady lub inne akcje protestacyjne lub spory handlowe; trudności w uzyskaniu surowców, pracy, paliwa, części lub maszyn, z którymi borykamy się my lub dostawcy; lub telekomunikacji, transportu, zasilania lub zakłóceń lub awarii systemu lub awarii maszyn powodujących niemożność korzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych

 

9 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

W przypadku, gdy spory wynikające z niniejszej Umowy nie zostaną rozstrzygnięte w ciągu 30 dni od zdarzenia, sporne strony zgadzają się przekazać takie spory do Chińskiej Międzynarodowej Komisji Arbitrażowej ds. Gospodarki i Handlu (CIETAC) do arbitrażu zgodnie z zasadami arbitrażowymi CIETAC obowiązującymi w momencie złożenia wniosku. został złożony. Niniejsza klauzula arbitrażowa będzie podlegać prawu Chińskiej Republiki Ludowej. Siedzibą arbitrażu będzie Szanghaj. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim. Orzeczenia arbitrażowe są ostateczne i wiążące dla obydwu stron.

 

10 OBOWIĄZUJĄCE PRAWA

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) bez względu na postanowienia kolizyjne.

 

11 ŚRODKI ZARADCZE

Strona podpisująca niniejszą Umowę zgadza się, że gdy środki prawne LightInTheBox w przypadku jakiegokolwiek faktycznego lub grożącego naruszenia niniejszej Umowy są  niewystarczające, firma LightInTheBox będzie uprawniona do określonego świadczenia lub nakazu sądowego, lub obu, oprócz wszelkich szkód, które zgodnie z prawem LightInTheBox może być uprawniony do pokrycia, wraz z uzasadnionymi kosztami wszelkich form rozstrzygania sporów, w tym między innymi stratami na działalności operacyjnej, honorariami adwokackimi.

 

Żadne prawo ani zadośćuczynienie LightInTheBox nie będzie wykluczać żadnych innych, zarówno prawnych, jak i słuszności, w tym między innymi nakazu naprawienia szkody, honorariów i wydatków prawników.

 

Żadne zrzeczenie się przez LightInTheBox swoich praw lub środków naprawczych na mocy niniejszych warunków nie oznacza żadnego obowiązku udzielenia podobnych, przyszłych lub innych zrzeczeń.

 

12 OBSŁUGA KLIENTA

 

W przypadku pytań dotyczących cen, zamówień, wysyłki, obsługi posprzedażnej lub jakichkolwiek innych pytań, zaloguj się do Moje zamówienia i prześlij zgłoszenie dotyczące zamówienia, z którym potrzebujesz pomocy.

Ze szczegółowej strony zamówienia użytkownik może łatwo przeglądać szczegóły zamówienia, śledzić postęp zamówienia i zwrócić się z prośbą o pomoc, przesyłając zgłoszenie do działu Obsługi Klienta.

 

Nasz dział Obsługi Klienta chętnie pomoże użytkownikom Serwisu, dokładając wszelkich starań. Jeśli użytkownicy mają jakiekolwiek problemy lub pytania, prosimy o kontakt z nami pod adresem litbcs@lightinthebox.com.

 

 

ATest