banner

    Warunki użytkowania


Witamy na stronie Light In The Box Limited. LightInTheBox.com, będąc platformą elektronicznego handlu transgranicznego, świadczy swoje usługi zgodnie z uwagami, zasadami i warunkami określonymi w niniejszej umowie („Umowa”). Ponadto, korzystając z dowolnej usługi LightInTheBox.com (np. Recenzje klientów), podlegasz regułom, wytycznym, politykom, zasadom i warunkom, w tym, lecz nie wyłącznie Polityce Prywatności, mającym zastosowanie do takich usług i włączonym do Umowy na mocy niniejszego odwołania. LightInTheBox.com zastrzega sobie prawo do zmiany Strony oraz jej regulaminu w dowolnym czasie.

Wchodzenie, przeszukiwanie lub korzystanie ze Strony w jakikolwiek inny sposób oznacza Twoją zgodę na wszystkie warunki zawarte w niniejszej Umowie. Przed podjęciem dalszych kroków należy dokładnie zapoznać się z poniższym regulaminem.

Korzystanie ze strony:

Korzystając ze Strony, oświadczasz i gwarantujesz, że ukończyłeś/aś 18 rok życia, lub że odwiedzasz tę witrynę pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Na podstawie warunków Umowy LightInTheBox.com przyznaje Ci ograniczoną, odwołalną, nieprzekazywalną i niewyłączną licencję na dostęp oraz korzystanie ze Strony poprzez wyświetlanie jej w Twojej przeglądarce internetowej jedynie w celu dokonywania zakupów produktów osobistych sprzedawanych na Stronie. Zabrania się korzystania ze Strony w celach komercyjnych lub w imieniu strony trzeciej z wyjątkiem sytuacji, gdy LightInTheBox.com wyraziło na to wcześniejszą zgodę. Jakiekolwiek naruszenie zapisów Umowy będzie skutkować natychmiastowym odebraniem licencji, o której mowa w niniejszym ustępie bez poinformowania Cię o tym fakcie.

Z wyjątkiem przypadków określonych w poprzednim ustępie, nie możesz kopiować, rozprowadzać, sprzedawać, wyświetlać, wypożyczać, przekazywać, tworzyć pochodnych wersji, tłumaczyć, modyfikować, dokonywać inżynierii zwrotnej, demontować, dekompilować ani w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać tej Strony lub jakiejkolwiek jej części bez pisemnej zgody od Lightinthebox.com. Bez uprzedniej wyraźnej zgody LightInTheBox.com nie jest dozwolone wykorzystywanie informacji podanych na Stronie do użytku komercyjnego, lub wykorzystywanie Strony w celu uzyskania korzyści dla osób trzecich. LightInTheBox.com zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, zamknięcia konta i/lub anulowania zamówienia bez wcześniejszego powiadomienia, np. gdy LightInTheBox.com uważa, że klient narusza obowiązujące prawo lub jego działanie szkodzi interesom LightInTheBox.com.

Nie możesz zamieszczać, rozpowszechniać lub w inny sposób publikować za pośrednictwem tej Strony żadnych treści, informacji oraz innych materiałów, które (a) naruszają prawa autorskie, ochronę patentów, znaków towarowych, marek usług, tajemnic handlowych lub powodują naruszenie praw zastrzeżonych jakiejkolwiek osoby; (b) są oszczercze, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne, wyrażają groźby lub mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej lub karnej na gruncie prawa amerykańskiego lub międzynarodowego; lub (c) zawierają błędy, wirusy, robaki komputerowe, luki w systemie, konie trojańskie lub inne szkodliwe kody i właściwości. Lightinthebox.com może przydzielić Ci hasło oraz dane identyfikacyjne zapewniające dostęp do pewnych części tej Strony. Przy każdym użyciu hasła lub danych identyfikacyjnych będziesz traktowany jako osoba upoważniona do dostępu oraz korzystania ze Strony w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy. W związku z powyższym LightInTheBox.com nie ma obowiązku badać kwestii upoważnienia oraz dostępu i użytku będących jego wynikiem.  

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za każde uzyskanie dostępu oraz skorzystanie ze Strony przez kogokolwiek używającego przyznanego Ci przez nas hasła i danych identyfikacyjnych, niezależnie od tego, czy dostęp ten lub użycie Strony odbyło się za Twoją zgodą lub bez niej. Dotyczy to w szczególności wszelkich aktywności związanych z komunikowaniem się i przekazywaniem, oraz wszelkich zobowiązań (w szczególności, ale nie tylko, zobowiązań finansowych), które powstały w wyniku tego dostępu lub użycia. Jesteś osobiście odpowiedzialny/a za zapewnienie bezpieczeństwa oraz poufności przyznanych Ci przez nas hasła i danych identyfikacyjnych. Jesteś osobiście zobowiązany/a do natychmiastowego poinformowania LightInTheBox.com o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła lub danych identyfikacyjnych oraz o jakimkolwiek naruszeniu prawa lub działaniach będących zagrożeniem dla bezpieczeństwa tej Strony.„Strona” jest własnością Light In The Box Limited (“LightInTheBox.com”) [Nr rej. 1141168] firmy zarejestrowanej zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Hong Kong SAR, z siedzibą pod adresem: Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

Recenzje i komentarze

Poza wyjątkami, o których mowa w innych częściach tej Umowy lub tej Strony, wszystko co zamieszczasz, publikujesz na Stronie lub co przedstawiasz LightInTheBox.com, włączając w to np. pomysły, know-how, techniki, pytania, recenzje, komentarze i sugestie (nazywane zbiorczo „Materiałami Nadesłanymi”) jest oraz będzie traktowane jako informacje jawne i niezastrzeżone. Poprzez wysłanie lub zamieszczenie zgadzasz się na udzielenie LightInTheBox.com nieodbieralnej i bezpłatnej licencji na używanie zapisu oraz wszelkich praw własności intelektualnej (wyłączając m.in. prawa wynikające z autorstwa). LightInTheBox.com będzie posiadać wolne od tantiem, globalne, wieczyste, nieodwołalne i przekazywalne prawo do używania, rozpowszechniania, wyświetlania, publikowania, sprzedawania, dzierżawienia, przekazywania, adaptowania oraz tworzenia pochodnych tych Materiałów Nadesłanych przy użyciu wszelkich środków i w każdej formie. LightInTheBox.com będzie mieć również prawo do tłumaczenia, modyfikowania, stosowania programowania zwrotnego, dekomponowania i dekompilowania Materiałów Nadesłanych. Wszystkie Materiały Nadesłane stają się automatycznie wyłączną własnością LightInTheBox.com i nie zostaną Ci zwrócone. Wyrażasz również zgodę na niepodnoszenie w przyszłości żadnego sporu w związku z jakimkolwiek użyciem Twoich wpisów przez LightInTheBox.com.

Zapewniasz, że nadesłane przez Ciebie materiały, w całości lub w części, nie naruszają praw własności intelektualnej, oraz że nie są przedmiotem sporów ze stroną trzecią lub jej roszczeń. LightInTheBox.com nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez Ciebie nadużycia praw własności intelektualnej lub innych praw strony trzeciej. Zobowiązujesz się bronić i zabezpieczyć LightInTheBox.com przed poniesieniem jakichkolwiek strat spowodowanych wykorzystaniem w dowolnym celu nadesłanych przez Ciebie materiałów.

Poza prawami dotyczącymi Materiałów Nadesłanych, publikując komentarz lub recenzję, przyznajesz LightInTheBox.com prawo do używania nazwy (jeśli istnieje) podanej przez Ciebie podczas zamieszczania komentarza, recenzji lub innej treści oraz do korzystania z tej nazwy w związku z opublikowanym przez Ciebie komentarzem, recenzją lub inną treścią. Zaświadczasz, że posiadasz lub w inny sposób sprawujesz kontrolę nad wszelkimi prawami do recenzji, komentarzy lub innych treści publikowanych przez Ciebie na stronie LightInTheBox.com, oraz że używanie przez LightInTheBox.com Twoich recenzji, komentarzy czy innych treści, które publikujesz na naszej Stronie, nie naruszy praw jakiejkolwiek strony trzeciej. Nie będziesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać innej osoby lub w inny sposób wprowadzać w błąd LightInTheBox.com lub osoby trzecie co do źródła Nadesłanych Materiałów i innych treści. LightInTheBox.com z jakiegokolwiek powodu może (ale nie jest zobligowane) usunąć lub zmienić każdy Materiał Nadesłany (włączając recenzje i komentarze).

Prawa autorskie

Wszystkie informacje oraz treści powiązane z produktami na stronie LightInTheBox.com, w tym między innymi ceny, szczegóły, wymiary, wagi, opisy i specyfikacje techniczne, tłumaczymy na podstawie danych uzyskanych od Dostawcy lub stron trzecich. Wspomniane produkty lub powiązane z nimi informacje nie stanowią własności ani nie są wytwarzane, sprzedawane lub zatwierdzane przez LightInTheBox.com. Ze względu na ograniczenia techniczne LightInTheBox.com nie gwarantuje, że informacje na Stronie są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne lub bezbłędne.

Każdy produkt sprzedawany na naszej Stronie ma opis i/lub link referencyjny. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik jest odpowiedzialny za potwierdzenie informacji oraz treści związanych z produktem poprzez odniesienie się do opisu i/lub linku. Zakłada się, że w momencie składania zamówienia rozumiesz i masz pełną wiedzę na temat szczegółów dotyczących danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy posprzedażne wynikające z błędnej interpretacji powiązanych informacji i treści na Stronie.

Bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody na stronie LightInTheBox.com nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek technik eksploracji danych, używać robotów lub innych narzędzi mających na celu zdobywanie i gromadzenie danych. Bezwzględnie zabronione jest również używanie w meta tagach znaku towarowego i marek usług należących do LightInTheBox.com. Możesz przeglądać oraz wykorzystywać Treści Strony wyłącznie w celu uzyskania informacji na własny użytek oraz do robienia zakupów i składania zamówień. Korzystanie z Treści w każdym innym celu jest zabronione. Jeśli zauważysz, że nasze Treści zostały gdzieś umieszczone przez stronę trzecią, prosimy o kontakt na adres: litbcs@lightinthebox.com. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 021-68772231, między godziną 9:30 a 18:30 czasu lokalnego w Pekinie, lub listownie pod adresem: Floor 5, Building 2, Zhangjiang A-sun High-tech Park, No. 399, Shengxia Road, Pudong New Area, Shanghai 201210, People’s Republic of China. Zebrana treść, aranżacja oraz zestawienie tej Strony („Kompilacja”) jest wyłączną własnością LightInTheBox.com. Zabrania się używania Treści lub Kompilacji LightInTheBox.com w celu oczernienia lub zdyskredytowania LightInTheBox.com, jak również w sposób, który może wprowadzać w błąd lub naruszać obowiązujące prawa bądź przepisy. Wszelkie oprogramowanie używane na tej Stronie (”Oprogramowanie”) jest własnością LightInTheBox.com i/lub dostawców Oprogramowania. Treść, Kompilacja i Oprogramowanie są chronione przez zapisy stanowego, krajowego i międzynarodowego prawa autorskiego. Wszelkie prawa, które nie zostały tutaj wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez LightInTheBox.com. Osoby naruszające prawo zostaną pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie obowiązujących przepisów.   
v
LightInTheBox.com uznaje i respektuje wszelkie prawa autorskie i znaki towarowe. Z tego powodu każde użycie na naszej Stronie nazwy programu telewizyjnego, festiwalu muzycznego czy filmowego oraz każdej innej nazwy wydarzenia kulturalnego nie ma związku z LightInTheBox.com. Wspomniane wyżej nazwy i tytuły pozostają wyłączną własnością posiadaczy ich praw autorskich oraz posiadaczy praw do używania ich znaków towarowych. Sukienki udostępniane przez Dostawcę są inspirowane stylem gwiazd i stanowią próbę odtworzenia kreacji noszonych przez sławne osoby w telewizji i na czerwonym dywanie. Nie są jednak autoryzowane, zatwierdzone ani powiązane z tymi programami telewizyjnymi i nie mają na celu naruszenia jakichkolwiek zarejestrowanych znaków towarowych i praw autorskich przez LightInTheBox.com.

Polityka ochrony własności intelektualnej

Częścią polityki LightInTheBox.com jest podejmowanie działań mających na celu utrzymanie w mocy i ochronę praw stanowych, krajowych i międzynarodowych odnoszących się do naszej działalności. Dotyczy to m.in. treści, co do których istnieją roszczenia z tytułu naruszenia przez nie znaku towarowego, praw autorskich, patentów oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej.

Nieautoryzowana sprzedaż towarów na Stronie

Jeżeli jesteś właścicielem praw własności intelektualnej i uważasz, że jakikolwiek Dostawca na LightInTheBox.com sprzedaje, wystawia na sprzedaż lub udostępnia produkty i/lub usługi, które naruszają Twoje prawo własności intelektualnej, prześlij wszelkie wymienione poniżej dokumenty i informacje na adres: ipip@lightinthebox.com.
Wymagane informacje
      1. Podpis własnoręczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do podejmowania działań w imieniu wyłącznego właściciela praw, których dotyczy domniemane naruszenie;
     2. Opis działań lub treści stanowiących domniemane naruszenie;
     3. Informację, gdzie w na stronie znajduje się rzekomo naruszający materiał (adres URL produktu/produktów);
     4. Dane umożliwiające nam skontaktowanie się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail;
     5. Twoje oświadczenie stwierdzające, w dobrej wierze, że sporne użycie treści nie zostało dozwolone przez właściciela praw autorskich lub praw własności, jego przedstawiciela, lub na podstawie przepisów prawa;
     6. Informacje identyfikujące prawa własności intelektualnej, które według Ciebie są naruszane przez Stronę (np. „Prawo autorskie XYZ”, „Znak towarowy ABC, Nr rejestracji 123456, zarejestrowany dnia 1/1/04 itp.); oraz
     7. Twoje oświadczenie potwierdzające, że wszystkie powyższe informacje są dokładne, oraz, pod groźba kary za krzywoprzysięstwo, że jesteś właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do podejmowania działań w imieniu właściciela, którego wyłączne prawo zostało rzekomo naruszone. 

Naruszenie praw autorskich na Stronie

Jeśli uważasz, że twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy przekazać następujące informacje agentowi ds. praw autorskich w LightInTheBox.com, którego dane znajdują się poniżej i który został wyznaczony zgodnie z ustawą Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2):
     1. Pełna nazwa prawna podmiotu składającego wniosek oraz podpis własnoręczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do podejmowania działań w imieniu właściciela praw autorskich;
     2. Opis dzieła objętego prawami autorskimi, które rzekomo zostały naruszone;
      3. Opis, gdzie na Stronie znajduje się materiał stanowiący domniemane naruszenie praw autorskich;
     4. Twój adres korespondencyjny, numer telefonu i adres e-mail;
     5. Twoje oświadczenie stwierdzające, w dobrej wierze, że sporne użycie treści nie zostało dozwolone przez właściciela praw autorskich lub praw własności, jego przedstawiciela, lub na podstawie przepisów prawa; oraz
     6. Twoje oświadczenie potwierdzające, pod groźba kary za krzywoprzysięstwo, że wszystkie powyższe informacje są prawdziwe oraz że jesteś właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do podejmowania działań w imieniu właściciela praw autorskich;
Agent ds. praw autorskich:
     Imię i nazwisko wyznaczonego agenta:Garcia Gao, Manager działu prawnego
     Adres korespondencyjny:Room F3-325, Tower A, Win Center,Building 6,Yard 33,Baiziwan Road,Chaoyang District Beijing,  China
     Kod pocztowy: 100020 
     Numer telefonu: 0086-010-63702660
     E-mail: ipip@lightinthebox.com

Wypowiedzenie i efekty wypowiedzenia

Oprócz stosowania wszelkich innych środków według prawa lub na zasadzie słuszności, LightInTheBox.com może bez wcześniejszego powiadomienia wypowiedzieć tę Umowę w trybie natychmiastowym lub odebrać niektóre lub wszystkie prawa udzielone Ci na podstawie tej Umowy. Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy powinieneś/aś niezwłocznie zaprzestać odwiedzania i korzystania z tej Strony. Wraz z odwołaniem się do środków prawnych LightInTheBox.com niezwłocznie unieważni stworzone dla Ciebie hasło (hasła) i dane identyfikacyjne konta oraz odmówi Ci dostępu do Strony w całości lub w części. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie ma wpływu na poszczególne prawa i zobowiązania (w tym m.in. zobowiązania zapłaty) pomiędzy stronami powstałe przed dniem wypowiedzenia.

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

POZA WYJĄTKAMI DOTYCZĄCYMI STANDARDOWYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW, PRODUKTY OFEROWANE NA TEJ STRONIE ORAZ TRANSAKCJE POPRZEZ NIĄ ZAWIERANE SĄ ZAPEWNIANE PRZEZ DOSTAWCÓW ZA POŚREDNICTWEM LightInTheBox.Com W STANIE „TAK JAK JEST”. POZA PRZYPADKAMI WYMIENIONYMI W TYM DOKUMENCIE, LightInTheBox.com NIE DAJE GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU, RZECZYWISTYCH LUB DOROZUMIANYCH, CO DO DZIAŁANIA TEJ STRONY ORAZ CO DO INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW LUB PRODUKTÓW NA NIEJ ZAMIESZCZONYCH. LightInTheBox.com, W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, ZAPRZECZA UDZIELENIU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH ZAKUPIONYCH TOWARÓW I ICH PRZYDATNOŚCI W OKREŚLONYCH CELACH, BRAKU UCHYBIEŃ, NAZWY, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ORAZ SPÓJNOŚCI SYSTEMU. TA STRONA MOŻE ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI ORAZ BŁĘDY, W TYM BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. LightInTheBox.com NIE GWARANTUJE, ŻE TREŚĆ STRONY JEST SPÓJNA I WOLNA OD BŁĘDÓW. LightInTheBox.com, W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIEGO RODZAJU SZKODY WYWOŁANE KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY, WŁĄCZAJĄC W TO M.IN. SZKODY WYNIKOWE, ODSZKODOWANIA RETORSYJNE, NAWIĄZKI, SZKODY WYMIERNE ORAZ SZKODY POŚREDNIE. W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LightInTheBox.COM ZA PONIESIONE PRZEZ CIEBIE SZKODY (BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ DZIAŁANIA) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ SUMY WNIESIONYCH PRZEZ CIEBIE OPŁAT ZA POŚREDNICTWEM LightInTheBox.COM Z MIESIĄCA BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCEGO DZIAŁANIE SKUTKUJĄCE POWSTANIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI LightInTheBox.COM.

Przyjmowanie zamówień

Prosimy mieć na uwadze, że pewne zamówienia nie mogą być zaakceptowane przez Dostawcę lub LightInTheBox.com i muszą zostać anulowane. Dostawca oraz Lightinthebox.com zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub anulowania jakiegokolwiek zamówienia według własnego uznania i z dowolnego powodu. Wśród sytuacji skutkujących anulowaniem zamówienia są m.in. ograniczona liczba produktów, nieścisłości w cenie i opisie produktu lub problemy wykryte przez nasz departament ds. Transakcji i Zapobiegania Oszustwom. Zanim zaakceptujemy Twoje zamówienie, możemy również zażądać od Ciebie dodatkowej weryfikacji lub informacji. LightInTheBox.com skontaktuje się z Tobą w przypadku anulowania całości lub części Twojego zamówienia oraz jeśli do akceptacji Twojego zamówienia wymagane są dodatkowe informacje.

Przeniesienie tytułu własności

Prawo własności do zamówionych produktów przechodzi na Ciebie w chwili wydania towarów z magazynu Dostawcy lub LIGHT IN THE BOX LIMITED i przekazania ich firmie transportowej, która dostarczy przesyłkę na wskazany adres. Wraz z prawem własności przekazywane są również wszelkie zobowiązania i ryzyko związane z produktami. Składając zamówienie na naszej Stronie, upoważniasz Dostawcę lub LIGHT IN THE BOX LIMITED do skorzystania w Twoim imieniu z usług transportowych stron trzecich.

Płatności w Unii Europejskiej

Jeśli przebywasz w kraju należącym do Unii Europejskiej, niniejsze warunki stanowią Umowę pomiędzy Tobą a numerem rejestracyjnym 6915037) lub Dostawcą. Na podstawie tej Umowy produkty i/lub usługi zostaną do Ciebie dostarczone przez LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED lub LIGHT IN THE BOX LIMITED, jako przedstawiciela LIGHT IN THE BOX LIMITED lub Dostawcy, w zależności od metody płatności wybranej w trakcie zakupu produktów i/lub usług. Jeśli przebywasz w jakimkolwiek innym kraju, Umowa obowiązuje pomiędzy Tobą a LIGHT IN THE BOX LIMITED lub Dostawcą, a wszelkie produkty i/lub usługi zostaną dostarczone do Ciebie bezpośrednio przez LIGHT IN THE BOX LIMITED lub Dostawcę.

Błędy typograficzne

LightInTheBox.com dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najdokładniejsze informacje dotyczące ceny i właściwości produktów. Jednak pomimo tego na Stronie mogą pojawić się niewłaściwe ceny oraz błędy typograficzne. LightInTheBox.com lub Dostawca nie może potwierdzić ceny produktu aż do momentu dokonania przez Ciebie zamówienia. W przypadku, gdy do produktu przypisana jest błędna cena, lub gdy jego opis jest niezgodny z rzeczywistością, Lightinthebox.com i Dostawca ma prawo odrzucić lub anulować jakiekolwiek zamówienie dotyczące tego produktu. W przypadku zakupu produktu w niewłaściwej cenie LightInTheBox.com bądź Dostawca może według własnego uznania skontaktować się z Tobą i udzielić Ci dalszych instrukcji lub anulować Twoje zamówienie i powiadomić Cię o tym fakcie.

Wycena w różnych walutach

Wycena produktów sprzedawanych przez LightInTheBox.com jest ustalana na podstawie ich wartości w dolarach amerykańskich (US$). Ceny wyświetlane w innych walutach są przeliczane z dolarów amerykańskich na podstawie bieżących kursów walut. Z uwagi na zmienność kursów walut, ceny niewyświetlane w dolarach amerykańskich (poza cenami wyświetlanymi na indywidualnych stronach produktów) mogą być nieaktualne. Miejsca na Stronie, w których mogą występować nieścisłości dotyczące cen niewyświetlanych w dolarach amerykańskich to m.in.: banery promocyjne, strony promocyjne oraz informacje zamieszczone na stronach kategorii produktów. Cena wyświetlana na indywidualnej stronie produktu, bez względu na rodzaj waluty, jest dokładną ceną, którą zapłacisz LightInTheBox.com (bez uwzględnienia kosztów przesyłki).

Rozstrzyganie sporów

W przypadku gdy stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu w ciągu 30 dni od jego oficjalnego rozpoczęcia, godzą się one na poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Międzynarodowego Hong Kong Centrum Arbitrażu (Hong Kong International Arbitration Center). Postępowania arbitrażowe zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie przekazania sporu. Decyzja komisji arbitrażowej jest ostateczna i obowiązuje obie strony.

Odnośniki

Niniejsza Strona może zawierać linki do innych stron internetowych będących własnością lub zarządzanych przez osoby trzecie. Przyjmujesz do wiadomości, że LightInTheBox.com nie jest odpowiedzialne za funkcjonowanie tych stron ani znajdujące się na nich treści.

Środki ochrony prawnej

Zgadzasz się, że w przypadku, gdy środki prawne podjęte przez LightInTheBox.com w celu ochrony przed zaistniałym lub możliwym naruszeniem tej Umowy nie są wystarczające, LightInTheBox.com jest uprawnione do podjęcia działań w celu wykonania przez drugą stronę określonych zobowiązań umownych i/lub zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego. Dodatkowo LightInTheBox.com może domagać się naprawienia poniesionych szkód wraz z odzyskaniem kosztów będących wynikiem prowadzonego sporu, w tym m.in. kosztów pracy adwokata.

Środki prawne i sposoby dochodzenia wyrównania szkód podejmowane przez LightInTheBox.com nie wyłączają się nawzajem, zarówno na podstawie przepisów prawa, jak i na podstawie słuszności. Dotyczy to w szczególności dochodzenia roszczeń na podstawie zakazu lub nakazu sądowego oraz zwrotu kosztów pracy prawnika i innych wydatków.

Żaden przypadek zrzeczenia się przez LightInTheBox.com praw lub możliwości ubiegania się o wyrównanie szkód przyznanych na podstawie warunków tej Umowy nie oznacza zobowiązania do podobnego, innego lub przyszłego zrzeczenia się tych uprawnień.

Klauzula siły wyższej

Firma Lightinthebox.com nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani nie będzie uznana za stronę łamiącą niniejszą Umowę w razie niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu swoich obowiązków związanych z produktami, usługami i/lub Stroną, jeśli niewykonanie lub opóźnienie wynikało z przyczyn pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą, takich jak między innymi:

a. pożar, klęska żywiołowa, burza, wybuch, trzęsienie ziemi, powódź, nawałnica, nieszczęśliwy wypadek lub inna katastrofa naturalna;
b. wojna, stan wojenny, sabotaż, powstanie, niepokoje społeczne lub rekwizycja;
c. ustawy, ograniczenia, rozporządzenia, przepisy wewnętrzne, zakazy lub wszelkiego rodzaju działania ze strony jakichkolwiek władz rządowych, parlamentarnych lub lokalnych;
d. embarga, regulacje dotyczące importu lub eksportu;
e. strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne bądź spory pracownicze; f. trudności z dostępem do surowców, siły roboczej, paliwa, części lub maszyn, napotkane przez nas bądź naszych dostawców; lub
g. zakłócenia bądź awarie systemów telekomunikacyjnych, transportowych lub zasilania, lub awarie urządzeń, które uniemożliwiają korzystanie ze wspomnianego sprzętu.

Niniejsza Umowa podlega i powinna być interpretowana zgodnie z przepisami prawa Chińskiej Republice Ludowej (ChRL), bez uwzględnienia unormowań kolizyjnych.
ATest