מדריך מדידות
^מלה מועלמת מתחילה במדידה מועלמת. לפני /׳אלאת בכלל מזמינה את ה/׳אלמלה מ , אנחנו ממליצים בחום למצוא תופר\ת מקצועי\ת /׳אלתוכל\יוכל למדוד אותך בצורה מדויקת. זה יעזור לך למצוא את המידה המושלמת מהגובלה, או להזמין אחת מהעמלות
אזהרה: מדידה עצמית לבד היא אינה מומלצת ויכולה להיות מסובכת יותר ממה /'!נראה לר! לתוצאה הכי סובה, עדיף לעבור מדידה מקצועית או על ידי חבר\ה.
\/£|/\1 3(101-11 \ש/\
תוליגר תולמש
 • .היזח תדימ טע •לבלבתת לא■
 • הלמשל תחתמ ישבלתש היזחה תא ףידע ,היזח •שבלת־ עגורב ףוגה דצל תועורזה תא יחינה -קלחה לע הדידמה טרם תא ךושמל ש־ וישבע.
 • .דודמל ידכ הזתב רתויב אלמה
 • לש תיעבטה ןתומב •דדמת קלחל ביבםמ הדידמה טרם תא ךושמל ש׳
 • ללנ ךרדב יןלש ס״נתומה לש רתויב ןטקר.
 • .קיפופה לעמ מ"0 2.5 ג הדידמר. טר0ל תחתמ ט״תש וא עגצא •סיננה םושנל םוקמ ריאשהל ■ד
ם״כרי
 • רתו־ב בחרר. קלחה תא דודמל ש• םיינריה לש הירית הדידמה תדוקג ללג ןרדב םיינתומה וקל תחתמ מ־ם 17-18 ביבםמ ריד׳דמה טרם תא ךושמל שי טיינריר. תומצע לעמ ,טיינריל
הפצירה דע ראווצ
 • תורש• טיילגר תופנ טגו תורש• טיילגרה יתש טע ידמעת הפח• •רדמת
 • •גישמתו חירבה תומצע ןיב לולחה טוקמב •ליחתה
 • הפצירה דע הטמל רש• הדידמה טרם תא
 • דחיב תורש• טי־לגרה טע רש־ •דנזע י הפחי •דדמת
 • הטמל הפצירה דע רשי הדידמה טרם תא ינישמתו שארה הצק ב יל־חתה
ןוירה תולמש
וילע הזח
 • לש רתויב הובגה קלחה תא ידדמת־ הזחה
 • ףוגה ידיצב עגורב תועורזה תא •חינה־ ביגםמ הדידמה טרם תא
 • ינשמת־ תועורזל תחתמו
 • טע הזחה תדימ תא ילבלבת לא ־
 • היזח תד־מ היזחה תא ףידע ,היזח ישבלת •
 • הלמשל תחתמ ■שבלתש ףוגה ■דיצב עגורב תועורזה תא ׳חינה • ביבםמ הדידמה טרם תא ךושמל ש• * דזדמל ידנ
 • הזחה לש רתויב אלמה קלחל
הזחל תחת
 • הזחה וקל תחתמ קוידב דודמל ש•
 • תחתמ הדידמה טרם תא •בשמת ,(וטרוט) ןוילעה ףוגה גלפל ידמ דומצ וא קזח ידמ רתו• •נשמת לא
טבל ביב0מ
 • האלמה הדוקנה תא יאצמת • ביבםמ •דדמתו ןטבב רתויב .תאזה הדוקנל תחתמ טי־תש וא עגצא •טיגנת * ר*אשהל ידנ הדידמה טרסל המישג חוורמ
 • ־ ט״נר־ה לש רתויב בחרה קלחב ירדמת
 • וקל תחתמ מ״ם 17-18 ללנ ןרדב םיינתומה ,הדידמה טרם תא ינשמ ט״נריה תומצע לעמ
הפצירל לע ח• רבה תו מצע
 • ס־ילגרה טע רש• •דמעת
 • הפח■ ■דדמת •
 • תומצע ןיב לולחה קלחב •ליחתת ״ הפצירה דע רש• ינישמתו חירבה
 • ת1ך1מצ| דח.ב ת1ךשי 0״לגררי 0ע ךש. 1ךמעת. דחיב ת.רש
 • הפחי •דדמת •
 • הפצירה דע הטמל רשי ידדמתו שארה הצקב ׳ל־חתה •
ATest